Psalmii care implinesc orice dorinta

 

Psalmii care implinesc orice dorinta

 

Psalmii care implinesc orice dorinta

Psalmii Zilelor Saptaminii, care se citesc numai cu urmatoarele acatiste:

DUMINICA – PSALMII 46, 56 impreuna cu Acatistul Sf Arhangheli Mihail si Gavriil

PSALMUL 46

  1. Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie.  2. Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul.  3. Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri sub picioarele noastre;  4. Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, frumuseţea lui Iacob, pe care a iubit-o.  5. Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă.  6. Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi.  7. Că Împărat a tot pământul este Dumnezeu; cântaţi cu înţelegere.  8. Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu şade pe tronul cel sfânt al Său.  9. Mai-marii popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, că ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului; El S-a înălţat foarte.

PSALMUL 56

  1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu  2. Şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece fărădelegea.  3. Striga-voi către Dumnezeul Cel Preaînalt, Dumnezeul Care mi-a făcut bine.  4. Trimis-a din cer şi m-a mântuit, dat-a spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine.  5. Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său şi a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat.  6. Fiii oamenilor, dinţii lor sunt arme şi săgeţi şi limba lor sabie ascuţită.  7. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!  8. Curse au gătit sub picioarele mele şi au împilat sufletul meu;  9. Săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea.  10. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea! Cânta-voi şi voi lăuda slava Ta.  11. Deşteaptă-te mărirea mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa.  12. Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ţie între neamuri,  13. Că s-a mărit până la cer mila Ta şi până la nori adevărul Tău.  14. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!

 

LUNI – Psalmul 61 impreuna cu Acatistul Bunei Vestiri al Maicii Domnului

PSALMUL 61  Al lui David.

  1. Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea;  2. Pentru că El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu şi Sprijinitorul meu; nu mă voi clătina mai mult.  3. Până când vă ridicaţi asupra omului? Căutaţi toţi a-l doborî, socotindu-l ca un zid povârnit şi ca un gard surpat!  4. S-au sfătuit să doboare cinstea mea, alergat-au cu minciună; cu gura lor mă binecuvântau şi cu inima lor mă blestemau.  5. Dar lui Dumnezeu supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea;  6. Că El este Dumnezeul meu şi Mântuitorul meu, Sprijinitorul meu; nu mă voi strămuta.  7. În Dumnezeu este mântuirea mea şi slava mea; Dumnezeu este ajutorul meu şi nădejdea mea este în Dumnezeu.  8. Nădăjduiţi în El toată adunarea poporului; revărsaţi înaintea Lui inimile voastre, că El este ajutorul nostru.  9. Dar deşertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoşi sunt fiii oamenilor; în balanţă, toţi împreună sunt deşertăciune.  10. Nu nădăjduiţi spre nedreptate şi spre jefuire nu poftiţi; bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inima de ea.  11. O dată a grăit Dumnezeu, aceste două lucruri am auzit: că puterea este a lui Dumnezeu şi a Ta, Doamne, este mila; că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.

MARTI – Psalmul 142 impreuna cu Acatistul Sf. Mare Mucenic Gherghe

PSALMUL 142  Al lui David.

  1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.  2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.  3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.  4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.  5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.  6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.  7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.  8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.  9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.  10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.  11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.  12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

MIERCURI – Psalmul 55 impreuna cu Acatistul Sf. Mare Ierarh Spiridon

PSALMUL 55  Al lui David.

  1. Mântuieşte-mă, Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit.  2. Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine, din înălţime.  3. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine.  4. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?  5. Toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău.  6. Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde; ei vor păzi călcâiul meu, ca şi cum ar căuta sufletul meu.  7. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei; în mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule.  8. Viaţa mea am spus-o ţie; pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduinţa Ta.  9. Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu eşti Tu.  10. În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul;  11. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?  12. În mine sunt, Dumnezeule,  făgăduinţele pe care le voi aduce laudei Tale,  13. Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.

JOI – Psalmul 71 impreuna cu Acatistul Sf. Mare Proroc Ilie

PSALMUL 71  Al lui David.

  1. Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului şi dreptatea Ta fiului împăratului,  2. Ca să judece pe poporul Tău cu dreptate şi pe săracii Tăi cu judecată.  3. Să aducă munţii pace poporului Tău şi dealurile dreptate.  4. Judeca-va pe săracii poporului şi va milui pe fiii săracilor şi va umili pe clevetitor.  5. Şi se vor teme de Tine cât va fi soarele şi cât va fi luna din neam în neam.  6. Pogorâ-se-va ca ploaia pe lână şi ca picăturile ce cad pe pământ.  7. Răsări-va în zilele lui dreptatea şi mulţimea păcii, cât va fi luna.  8. Şi va domni de la o mare până la alta şi de la râu până la marginile lumii.  9. Înaintea lui vor îngenunchia etiopienii şi vrăjmaşii lui ţărâna vor linge.  10. Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împăraţii arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce.  11. Şi se vor închina lui toţi împăraţii pământului, toate neamurile vor sluji lui.  12. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic şi pe sărmanul care n-avea ajutor.  13. Va avea milă de sărac şi de sărman şi sufletele săracilor va mântui;  14. De camătă şi de asuprire va scăpa sufletele lor şi scump va fi numele lor înaintea lui.  15. Şi va fi viu şi se va da lui din aurul Arabiei şi se vor ruga pentru el pururea; toată ziua îl vor binecuvânta pe el.  16. Fi-va belşug de pâine pe pământ până-n vârful munţilor; pomii roditori se vor înălţa ca cedrii Libanului; şi vor înflori cei din cetate ca iarba pământului.  17. Numele lui va dăinui pe vecie; cât va fi soarele va fi pomenit numele lui.  18. Se vor binecuvânta întru el toate seminţiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el.  19. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care face minuni.  20. Binecuvântat este numele slavei Lui în veac şi în veacul veacului.  21. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin. Amin.

 

VINERI – Psalmul 109 impreuna cu Acatistul Maicii Domnului, Prea-Sf.Fecioara Maria

PSALMUL 109  Al lui David.

  1. Zis-a Domnul Domnului Meu: “Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”.  2. Toiagul puterii Tale ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: “Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi.  3. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut”.  4. Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: “Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec”.  5. Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi.  6. Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe pământ.  7. Din pârâu pe cale va bea; pentru aceasta va înălţa capul.

 

SAMBATA – Psalmii 112 si 98 impreuna cu Acatistul Sf. Apostol Andrei

PSALMUL 112  Aliluia.

  1. Lăudaţi, tineri, pe Domnul, lăudaţi numele Domnului.  2. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac.  3. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului.  4. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui.  5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuieşte întru cele înalte  6. Şi spre cele smerite priveşte, În cer şi pe pământ?  7. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman,  8. Ca să-l aşeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său.  9. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii.

PSALMUL 98  Al lui David.

  1. Domnul împărăţeşte: să tremure popoarele; şade pe heruvimi: să se cutremure pământul.  2. Domnul în Sion este mare şi înalt peste toate popoarele.  3. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoşător şi sfânt este. Şi cinstea împăratului iubeşte dreptatea.  4. Tu ai întemeiat dreptatea; judecată şi dreptate în Iacob, Tu ai făcut.  5. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este!  6. Moise şi Aaron, între preoţii Lui şi Samuel între cei ce cheamă numele Lui.  7. Chemat-au pe Domnul şi El i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei;  8. Căci păzeau mărturiile Lui şi poruncile pe care le-a dat lor.  9. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei; Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei şi ai răsplătit toate faptele lor.  10. Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi în Muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!

Sper ca iti sunt utile informatiile aflate in acest articol si daca DA, atunci mi-ar face mare placer sa iti citesc comentariul mai jos. Daca crezi ca merita sa-l recomanzi si prietenilor tai te rog s-o faci distribuind articolul. Multumesc.

4.8/5 - (11 votes)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul acestui site este protejat de drepturi de autor!